Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ


Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: \(C{H_3}Cl,C{H_4}O,C{H_2}O,C{H_5}N\)   GiảiXem sách giáo khoa.   BaitapSachgiaokhoa.com                                           ...
a)      Liên kết đơn là gì, kiên kết bội là gì?b)      Khi etilen công với brom thì liên kết \(\sigma \) hay kiên kết \(\pi \) của nó bị phá vỡ, vì sao?c)      Hãy viết công thức cấu  tạo khai triển và...
a) Chất đồng đẳng là gì?b) Hãy viết công thức phân tử một vài hợp chất đồng đẳng của \({C_2}{H_2}\) và công thức tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó.Giải             a) Những hợp chất có thành phần phân tử...
a) Chất đồng phân là gì?b) Dùng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo ở mục III.2, hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với mỗi công thức phân tử sau: \({C_4}{H_9}Cl,{C_4}{H_8}\)c) Trong số các đồng...
a) Hãy viết công thức phối cảnh của metanol \(\left( {C{H_3}OH} \right)\) và của nhóm cloroform \(\left( {CHC{l_3}} \right)\).b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol.Giải
Những công thức nào dưới đây biểu diễn cùng một chất?hãy dùng công thức lập thể để minh họa cho ý kiến của mình? Giải(a) và (b) cùng 1 chất                         (c) và (d) cùng 1 chất(e) và (h) cùng 1 chất...
Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bày ở hình 4.9Giải
Câu nào dưới đây phản ánh đúng khái niệm về chất đồng phân?A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.B. Những hợp chất có cùng...
a) Liên kết cộng hóa trị là gì?b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân...
Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì saoa) Cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên lết ion. b) Cacbon có hóa trị IV trong các hợp...