Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


Kết luận nào sau đây là đúng?A. Các nguyên tử trong phân tử hơp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay...
Kết luận nào sau đây là đúng?A. Có thể dùng phương pháp chưng cất để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp.B. Để tách brom từ nước brom có thể dùng ancol etylic làm dung môi chiết.C. Có thể...
Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?\(C{H_3}CH = CHC{H_3}(A);\)\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_3}(B);\)\(C{H_3}CH = CHC{H_2}C{H_3}(C)\)Dùng công thức thích hợp biểu diễn cấu trúc của các đồng phân hình học đóGiải:+ A có đồng phân hình học+ C có đồng phân hình...
Cho các chất sau: metan \((C{H_4})\),benzen \(({C_6}{H_6})\),ancoletylic \(({C_2}{H_6}O){\rm{ax}}it\,{\rm{ax}}etic({C_2}{H_4}{O_2})\).Viết công thức tổng quát dãy đồng đẳng của mỗi chất. Nêu cách viết qua một số thí dụ minh họa.Giải:- Bước 1: Viết công thức phân tử của một vài chất kế...
Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây:\(\eqalign{  & a)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_3}\cr& b)\,C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}C{H_3}  \cr  & c)\,c{\rm{is - C}}{{\rm{H}}_3}CH = CHC{H_2}C{H_2}C{H_3}\cr& d)\,c{\rm{is - C}}{{\rm{H}}_3}C{H_2}CH = CHC{H_2}C{H_3}  \cr  & e)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_2}Cl\cr& g)\,C{H_3}C{H_2}CCl(C{H_3})C{H_3}  \cr  & h)\text{trans} - C{{\rm{H}}_3}CH = CHC{H_2}C{H_2}C{H_3}\cr&i)\,C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}C{H_2}C{H_3}  \cr  & k)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_3} \cr}...
Khi đốt cháy 1,50 g của mỗi chất A hoặc B hoặc D đều thu được sản phẩm gồm 0,90 g nước và 2,20 g khí cacbonic. Ba chất trên có phải là đồng phân của nhau hau không? Cho...