Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính


Cho một hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là: f1 = 20 cm; f2 = - 10 cm. Khoảng cách giữa hai quang tâm O1O2 = a = 30 cm. Vật...
Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phai để có một phát biểu đầy đủ và đúng.1. Trong một hệ thấu kính ghép2. Ảnh tạo bởi thấu kính trước sẽ3. Ảnh...
Có hai thấu kính L1 và L2 (Hình 30.1) được ghép đồng trục với F1’ = F2 (tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng tiêu điểm vật chính của L2).Dùng các giả thiết này để chọn đáp án đúng ở...
Cho hệ quang học như Hình 30.3: f1 = 30 cm ; f2 = -10 cm ; O1O2 = a.a) Cho AO1 = 36 cm, hãy:- Xác định ảnh cuối cùng A'B' của AB tạo bởi hệ với a =...
30.5. Nếu L1 và L2 đều là thấu kính phân kì thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí:A. (1)                             B. (2)                   c. (3).                   D.(4).Trả lời:Đáp án D30.6. Có hệ hai thấu kính ghép đồng trục L1...