Bài 30. Kim loại kiềm thổ


So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali cóA. Bán kính lớn hơn và độ âm điện lớn hơnB. Bán kính lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơnC. Bán kính nhỏ hơn và độ âm điện nhỏ hơnD. Bán...
Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy, quá trình nào xảy ra ở catot (cực âm)?\(\eqalign{ & A.Mg \to M{g^ + } + 2e \cr & B.M{g^{2 + }} + 2e \to Mg \cr & C.2C{l^...
Các đại lượng hoặc tính chất sau đây của các kim loại kiềm thổ biến đổi như thế nào khi điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng tăng dần?a) Bán kính nguyên tửb) Năng lượng ion hóac) Thế cực...
Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố \(Ba, Be, Ca, Mg, Sr\).a) Hãy viết các cặp oxi hóa – khử của những nguyên tố này và sắp xếp chúng theo chiều thế điện cực chuẩn tăng dần.b)...
Năng lượng ion hóa và thế điện cực chuẩn của các kim loại kiềm thổ liên quan như thế nào đến tính khử của kim loại này?Giải:- Năng lượng ion hóa ảnh hưởng đến tính khử  của nguyên tử kim...
Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ?A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hóaB. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng...
Cho \(10\) gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được \(6,11\) lít khí \(H_2\) (250C và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.Giải:Gọi tên kim loại kiềm thổ đó là \(X\)Ta...