Bài 30. Luyện tập


1. Giải bài toán theo tóm tắt sau:a) Anh                  : 15 tuổiEm kém anh          : 5 tuổiEm                      ...