Bài 30. Máy phát điện xoay chiều


C1. Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?GiảiTheo công thức tính từ thông qua một vòng dây.\(\phi = BS\cos \alpha \), ta có thể làm \(\phi\) biến thiên bằng 3 cách.a) Cho...
C2. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào các yếu tố nào?GiảiSuất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào các yếu tố:* Số vòng dây của phần ứng.* Tốc độ quay...
Bài 1. Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng...
Bài 2. Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?A. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định.B. Đều có...
Bài 3. Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có ba cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tính tần số của suất điện động do máy tạo ra.GiảiRôto có 3 cặp cực \( \Rightarrow p...
Bài 4. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có \(N = 200\) vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là \(2\;mWb\) và biến thiên điều hoà với tần số...