Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat


Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau? Viết các phương trình hoá học (nếu có).a) Si02 và C02 ;                          b) Si02 và NaOH...
Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần: 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit. Trả lời      ...
Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau:\(\left. \matrix{1.N{a_2}C{O_3} +....... \to...... +........ \hfill \cr 2............. + Si{O_2} \to...... +........ \hfill \cr} \right\}\) Thành phần chính của thủy tinh thường Trả lời        ...
Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?A. HNO3 ;                                         C. HCl;B. H2S04 ;  ...