Bài 31: Hiđro clorua – axit clohiđric


Bài 5.22 trang 41 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó 4 bình, mỗi bình đựng một trong các khí: a) Hiđro clorua;  b) Không khí;   c) Cacbon đioxit;   d) Clo.Không dùng đến phản ứng hóa học, làm thế nào để...
Bài 5.23 trang 41 SBT Hóa học 10 Nâng caoHồi đầu thế kỉ XIX, người ta sản xuất natri sunfat bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với muối ăn. Khi đó, xung quanh các nhà máy sản xuất...
Bài 5.24 trang 41 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó 185,40g dung dịch axit clohiđric 10,00%. Cần hòa tan thêm vào dung dịch đó bao nhiêu lít khí hiđro clorua (ở đktc) để thu được dung dịch axit clohiđric 16,57%.GiảiĐặt...
Bài 5.25 trang 41 SBT Hóa học 10 Nâng caoCông suất của một tháp tổng hợp hiđro clorua là 25,00 tấn hiđro clorua trong một ngày đêm. Tính khối lượng clo và hiđro cần dùng để thu được khối lượng...
Bài 5.26 trang 41 SBT Hóa học 10 Nâng caoA và B là hai dung dịch axit clohiđric có nồng độ khác nhau. Trộn lẫn 1 lít A và 3 lít B ta thu được 4 lít dung dịch D....
Bài 5.27 trang 41 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó 4 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau:Natri clorua, natri nitrat, bari clorua và bari nitrat.Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết...