Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ


Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.C. Đưa một cực của...
Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để...
Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?Trả lời:Ta đưa nam châm điện chuyển động...
Hãy nghĩ ra một cách khác so với so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến...
31.5 Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?A. Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin.B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây.C. Cho một cực...