Bài 31. Hiện tượng quang điện trong


31.1 Hãy chọn phát biểu đúng.Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng?A. dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang.B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng.C. giảm điện trở của một chất khi bị chiếu.D. thay đổi...
31.6.  Đồ thị nào ở Hình 31.1 có thể là đồ thị U = f(I) của một quang điện trở dưới chế độ rọi sáng không đổi?I: cường độ dòng điện chạy qua quang điện trở. U: hiệu điện thế...
31.10. Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì: 1 là chùm sáng ; 2 là quang điện trở ; A là ampe kế; V là vôn kế.Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào,...
31.14. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5 \(\mu\)m. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó. Lấy h = 6,62.1034 J.s.Hướng dẫn giải chi tiếtTheo bài ra ta có\(A = {{hc} \over {{\lambda _0}}}...
31.15. Một mạch điện gồm một bộ pin có suất điện động 12 V và điện trở trong 4 \(\Omega\). mắc nối tiếp với một quang điện trở.a)   Khi quang điện trở không được chiếu sáng thì cường độ dòng...
31.16.Trên sơ đồ điện ở Hình 31.2, quang điộn trở (3) có điện trở là 3 M\(\Omega\) khi không được chiếu sáng ; và có điện trở 50 \(\Omega\) khi có ánh sáng từ ngọn đèn (1) chiếu vào. Các nguồn điện...
31.17. Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.U (V)1,53,04,56,07,69,0I (mA)306090120150180a)   Hãy vẽ đồ thị...