Bài 31: Mắt


31.3. Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu?A. Tại điểm vàng V.                                 B. Trước điểm vàng V.C. Sau điểm vàng V.                          D. Không xác định được vì không có ảnh.Trả lời:Đáp...
Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.1. Vì chiết suất của thuỷ dịch và thể thuỷ tinh chênh lệch ít nên2....
Tương tự Câu 31.1.Đặt: O là quang tâm mắt ; Cv là điểm cực viễn ;V là điểm vàng ; Cc là điểm cực cận.1. Đặc trưng cấu tạo của mắt cận là2. Đặc trưng cấu tạo của mắt viễn...
31.5. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết:D1: Mắt bình thường (không tật) ; D2: Mắt cận ; D3: Mắt viễnCoi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến võng mạc là như...
Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.a) Người này bị tật gì vể mắt?b) Phải ghép sát vào mắt thấu kính có độ tụ bao nhiêu...
Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết.a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15 mm. Mắt bị tật gì?b) Xác định tiêu cự và độ...
Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng d’ = 1,52 cm. Tiêu cự thể thuỷ tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm.a) Xác định khoảng nhìn rõ...
31.9. Người này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về kính này?A. Kính hội tụ có f >  OCv.B. Kính hội tụ có f...
Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm.a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì, độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng?b) Người này muốn...
Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gầnnhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp cách mắt 2 cm.a) Xác định các điểm Cc và Cv của mắt.b)...