Bài 31: Phản ứng hữu cơ


Cho các phản ứng sau:Trong các phản ứng trên, phản ứng nào thuộc lớn: phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Giải thích.Giải:Phản ứng a và d thuộc phản ứng cộng;Phản ứng b,e thuộc loại phản ứng thế.Phản...
Sự phân cắt liên kết xảy ra trong mỗi trường hợp sau đây thuộc loại cắt dị li hay phân cắt đồng li? Giải thích.\(\eqalign{  & a)\,C{H_4} \to C{H_3} + H  \cr  & b)\,C{H_3}C{H_3} \to CH_3^ +  + CH_3^ -  ...
Đánh dấu đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống □ bên cạnh các câu sau:a) Nhóm nguyên tử mang điện tích dương được gọi là cacbocation.       □b) Cation có điện tích dương ở nguyên tử cacbon được gọi là...
Chọn từ thích hợp cho dưới đây điền vào chỗ trống thích hợpTrong sự phân cắt dị li, nguyên tử có độ âm điện...(1)... chiếm cả cặp electron dùng chung trở thành...(2)...còn nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn...
Cho sơ đồ phản ứng sau:\({C_2}{H_2} \to {C_2}{H_6} \to {C_2}{H_5}Cl\)\( \to {C_2}{H_5}OH \to {C_2}{H_4}\)a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo dãy chuyển hóa trên.b) Phản ứng nào thuốc loại: phản ứng thế, phản ứng cộng, phản...
Cho các phản ứng sau:a) Benzen tác dụng với brom khi có mặt bột sắt tạo thành brombenzen.b) Etilen tác dụng với nước ( có xúc tác axit) tạo thành ancol etylic.c) Etilen tác dụng với axit bromhiđric tạo thành...