Bài 31: Phản ứng hữu cơ


Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân hủy trong hóa hữu cơ? Cho ví dụ minh họa.Giảia) Phản ứng thế: Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử...
Hãy viết sơ đồ các phản ứng sau và ghi rõ chúng thuộc loại phản ứng nào sau.a) Nung nóng khí etan có xúc tác kim loại, thu được etilen và hiđrob) Đốt cháy propan \(\left( {{C_3}{H_8}} \right)\) tạo thành...
Trong các phản ứng sau, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt đồng li, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt dị li?a) Sự điện li của nước b) Tia tử ngoại biến \({O_2}\) thành \({O_3}\)            c) Cộng...
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: Giải A. (Đ)                      B. (Đ)                 C. (S)                       D. (Đ)
Cho các tiểu phân sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, cation amini, cation metyl.a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.b) Hãy viết công thức Li – uýt (với đầy...
Hãy viết đầy đủ phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ ở mục II.3 của bài học và chỉ rõ đâu là góc cacbo tự do, đâu là cacbocation.Giải Xem SGK