Bài 31. SẮT


7.1. Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Ion Fe3+ có cấu hình electron làA. [Ar]3d64s2.                                B. [Ar]3d6.C. [Ar]3d34s2                                D. [Ar]3d5.7.2.Fe có thể tác dụng hết với dung dịch chất nào sau đây?A. AlCl3.          ...
7.7. Phát biểu nào dưới đây không đúng?A. Fe là kim loại chuyển tiếp, thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB, ô số 26 trong bảng tuần hoàn.B. Fe là nguyên tố d, cấu hình electron là [Ar]3d64s2.C. Khi tạo ra...
7.11. Phương trình hoá học nào dưới đây viết sai?\(\eqalign{ & A.\,\,3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4} \cr & B.\,\,2Fe + 3Cl \to 2FeC{l_3} \cr & C.\,\,Fe + 2S\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Fe{S_2} \cr & D.\,\,3Fe + \,4{H_2}O\buildrel {...
Tính chất hoá học cơ bản của sắt là gì? Nguyên nhân? Lấy các thí dụ để minh hoạ.Hướng dẫn trả lời:Tính chất hoá học cơ bản của sắt là tính khử. Tuỳ thuộc vào chất oxi hoá mà sắt...
Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.Hướng dẫn trả...
Sắt tác dụng như thế nào với dung dịch đặc và loãng của các axit HCl, H2SO4, HNO3 ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.Hướng dẫn trả lời:Fe + 2HCl(l)...
Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí O2, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy raHướng dẫn trả...
Cho 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại...
Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2SO4 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A. Dung dịch A này phản ứng vừa hêt với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M....
Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thấy sinh ra hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Xác định khối lượng Fe đã phản ứng.Hướng dẫn trả lời:Sử dụng phương trình cho - nhận e...