Bài 31. Sắt


Đề bàiNgâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là:A.Zn.          ...
Đề bàiHỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1: 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A...
- Sắt có Z = 26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn.- Cấu hình electron của Fe: [Ar]3d64s2 ;       Fe2+: [Ar]3d6   ;    Fe3+: [Ar]3d5.- Số oxi hóa: +2, +3.- Tính chất vật lí: có màu trắng,...
Đề bàiCác kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác kim loại đứng trước...
Đề bàiCấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?A.[Ar]3d6    ;                                  B.[Ar]3d5  ;C. [Ar]3d4  ;                   ...
Đề bàiCho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó làA. Mg.                              ...