Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


Đề bàiHãy chọn câu đúng trong các câu sau:A. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.B. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng...
Đề bàiTrong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcA. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.B. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số...
Đề bàiKết luận nào sau đây là đúng?A. Trong một chu kì: số lớp electron tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.B. Trong một chu kì: số lớp electron tăng dần, tính phi...
Đề bàiKết luận nào sau đây là đúng?A. Trong một nhóm: số lớp electron tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tinh phi kim tăng dần.B. Trong một nhóm: số lớp elctron tăng dần, tính phi kim giảm...
Đề bàiHãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo chiều tính phi kim giảm dần:P, F, O, As, NLời giải chi tiếtN (ô 7), P (ô 15), As (ô 33) thuộc cùng nhóm VSuy ra: Tính phi kim: N...
Đề bàiDựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 6, 13,15, 20.Lời giải chi tiếtNguyên tố có số hiệu nguyên tử...
Đề bàiBiết nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân 8+.Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn.Lời giải chi tiếtĐiện tích hạt nhân = 8+⇒ X thuộc ô thứ 8⇒...
Đề bàiBiết nguyên tố Y có số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn.Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tinh chất của nguyên tố và so sánh với các nguyên tố lân cận khác.Lời giải chi tiếtY có...
Đề bàiOxit cao nhất cùa R thuộc nhóm VII có phần trãm khối lượng oxi là 61,2%.Tìm nguyên tố R.Lời giải chi tiếtR thuộc nhóm VII⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là VII⇒ Công thức oxit cao...
Đề bàiCho a gam kim loại hóa trị II tác dụng hoàn toàn với l00ml dung dịch HC1 thì thoát ra 0,8 gam hiđro và 125 gam dung dịch muối có nồng độ 30,4%.a. Tính khối lượng muối.b. Tìm kim...