Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


31.1.   Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy:a)   Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của các nguyên tố trong chu kì 3b)  Nguyên tố nào trong chu kì 3 có...
31.2.  Có các chất: brom, hiđro clorua, iot, natri clorua, khí cacbonic, nitơ, oxi, clo. Hãy cho biết chất nàoa)  chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn.b)  là khí độc, màu vàng lụcc)   là khí không màu, khi tan...
31.3.   Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãya)  cho biết những tính chất hoá học của nguyên tố magie (Mg).b)  so sánh tính chất hoá học của nguyên tố magie với các nguyên tố lân...
31.4.   Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãya)  cho biết những tính chất hoá học của nguyên tố photpho (P).b) so sánh tính chất hoá học của nguyên tố photpho với các nguyên tố trước và sau...
31.5.   Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì O chiếm 72,73% khối lượng.a)  Hãy xác định tên nguyên...
31.6.   Oxit của một nguyên tố có công thức chung là R03, trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng.a)  Hãy xác định tên nguyên tố R.b) Cho biết tính chất hoá học của nguyên tố R và so sánh...
31.7.   Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãya)  So sánh mức độ hoạt động hoá học của Si, P, S, Cl.b)  So sánh mức độ hoạt động hoá học của Na, Mg, Al.Trả lời    ...