Bài 31: Tính chất của hidro và ứng dụng


Phát biểu nào sau đây đúng?A. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ 1 thể tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ mạnh nhất.B. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ thể...
Phát biểu không đúng là:A. Hiđro có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại.B. Hiđro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao.C. Hiđro có nhiều ứng dụng,...
Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất làA. 6.1023 ph ân t ử H2                         B. 0,6 g CH4C. 3.1023 ph ân t ử H2O                     D. 1,50 g NH4Cl.Trả...
Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vìA. hiđro cháy mãnh liệt trong oxi.B. phản ứng này toả nhiều nhiệtỄC. thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngôt, gây ra sư...
Trong vỏ Trái Đất, hiđro chiếm 1% về khối lượng và silic chiếm 26% về khối lượng. Hỏi nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái Đất?Trả lời Đặt khối lượng vỏ trái đất là x gam:\({m_H} = {x...
Để điều chế hiđro người ta cho.............  tác dụng với Fe. Phản ứng này sinh ra khí.................... hiđro cháy cho............. sinh ra rất nhiều............. Trong trường hợp này chất cháy là................. chất duy trì sự cháy là................ Phương trình hoá...
Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Trả lời a) các khí SO2, O2, N2, CO2, CH4 đều nặng...
Có một hồn hợp gồm 60% Fe2­O­3 và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng H2 (dư) để khử 20 g hỗn hợp đó.a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.b) Tính số...
Trong các dịp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng. Những quả bóng đó có thể được bơm bằng những khí gì? Em hãy giải thích vì sao khi bơm các khí đó thì quả bóng bay lên...
Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit thành sắt. Để điều chế 35 g sắt, thể tích khí hiđro và thể tích khí cacbon oxit lần lượt là (các khí đo ở đktc)A. 42...
Có 4 bình đựng riêng các khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ? Giải thích và viết các phương trình hoá học (nếu có )Trả...