Bài 31 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 31. Biểu thị các lôgarit sau đây theo lôgarit thập phân (rồi cho kết quả bằng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):\({\log _7}25;\;\;{\log _5}8;\;\;{\log _9}0,75;\;\;{\log _{0,75}}1,13.\)Giải\({\log _7}25 = {{\log 25} \over {\log 7}} \approx 1,65\)\({\log _5}8 = {{\log 8} \over {\log 5}} \approx 1,29\)\({\log...

  Bài 31. Biểu thị các lôgarit sau đây theo lôgarit thập phân (rồi cho kết quả bằng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

  \({\log _7}25;\;\;{\log _5}8;\;\;{\log _9}0,75;\;\;{\log _{0,75}}1,13.\)

  Giải

  \({\log _7}25 = {{\log 25} \over {\log 7}} \approx 1,65\)

  \({\log _5}8 = {{\log 8} \over {\log 5}} \approx 1,29\)

  \({\log _9}0,75 = {{\log 0,75} \over {\log 9}} \approx  – 0,13\)

  \({\log _{0,75}}1,13 = {{\log 1,13} \over {\log 0,75}} \approx  – 0,42\)