BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH


Hoàn thiện các công thức tính một số tiêu chí của hoạt động ngoại thương:- Tổng giá trị xuất, nhập khẩu=- Cán cân xuất nhập khẩu=- Tỉ lệ xuất nhập khẩu=Trả lời:-Tổng giá trị xuất, nhập khẩu=giá trị xuất khẩu...
Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đâyTrả lời:- Thị trường buôn bán ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá....
Cho bảng số liệu sau:TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2010(Đơn vị: triệu USD)NămTổng giá trị xuất, nhập khẩuCán cân xuất, nhập khẩuGiá trị xuất khẩuGiá trị nhập khẩu199513604.3-2706.5  200030119.2-1153.8  200569208.2-4314.0  2010157075.3-12609.9  a) Tính giá trị xuất khẩu,...
Hoàn thiện sơ đồ sau, thể hiện các loại tài nguyên du lịch ở nước ta:Trả lời:
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:a) Phân tích tình hình phát triển ngành du lịch ở nước tab) Kể tên 4 trung tâm du lịch cấp quốc gia và 5 trung tâm du...