Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng: Câu 1. Tháng 11-1975, đại biểu hai miền Nam Bắc họp Hội nghị hiệp thương tại A. Hà NộiB. HuếC. Đà NẵngD. Sài GònCâu 2. Cuộc Tổng tuyển cử...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau:1, [ ] Ở Miền Nam sau ngày giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền chung ương quân...
Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp về quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế- xã hội và hoàn thành thống nhất nước về mặt nhà...
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai Miền Nam Bắc có thuận lợi và khó khăn gì? Hướng dẫn làm bài:Thuận lợi: Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ...
Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì về một nước Việt Nam thống nhất và về cơ cấu tổ chức Nhà Nước Việt Nam thống nhất?Hướng dẫn làm bài:Trong Kỳ họp, các...
Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ có ý nghĩa gì?Hướng dẫn làm bài: + Thể...