Bài 32: Ankin


6.25. Chất  có tên là gì?A. 2,2-đimetylbut-1-in                   B. 2,2-đimetylbut-3-inC. 3,3-đimetylbut-1-in                          D. 3,3-đimetylbut-2-inHướng dẫn trả lời:6.25. D
6.26. Có 4 chất: metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac tạo thành kết tủa?A. 4 chất                 B. 3 chất             C. 2 chất                   D. 1 chất6.27. Mỗi nhận xét sau đây...
6.28. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).\(CaC{O_3}\)  ?  \(Ca{C_2}\)  \({C_2}{H_2}\)  Hướng dẫn trả lời:(1) \(CaC{O_3}\)  \(CaO + C{O_2}\)(2) \(CaO + 3C\)  \(Ca{C_2} + CO\) (3)\(Ca{C_2} + 2{H_2}O \to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2}\)(4) \({C_2}{H_2}...
6.29. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là 4,8. Đun nóng hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni thì phản ứng xảy ra với hiệu suất được coi...
6.30. Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 5. Dẫn 20,16 lít A đi nhanh qua chất xúc tác Ni nung nóng thì nó biến thành 10,8 lít hỗn hợp khí B....
6.31. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml A thu được 120 ml C02. Đun nóng 90 ml A có mặt chất xúc tác Ni thì sau phản ứng chỉ còn...