Bài 32. Ankin


Đề bàia) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-inPhương pháp giải - Xem chi tiếta)...
Đề bàiViết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3b) dung dịch brom (dư)c) dung dịch bạc nitrat trong amoniacd) hidro clorua có xúc tác HgCl2Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học:a) Phân biệt axetilen với etilenb) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilenPhương pháp giải - Xem chi tiếta) dựa vào tính chất hóa học...
Đề bàiCho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch bromB. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc...
Đề bàiDẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktca)...
Đề bàiTrong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3A. 1 chấtB. 2 chấtC. 3 chấtD. 4 chấtPhương pháp giải - Xem chi tiếtViết tất cả các...