Bài 32: Chuyển hóa


I, Chuyển hóa vật chất và năng lượngMọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của các tế bào và đầu cần năng lượng.Cây xanh quang hợp tạo ra chất hữu cơ,tích lũy năng...
Đề bài- Quan sát sơ đồ hình 32-1, hãy cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào?- Phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hoá vật...
Đề bài- Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá.- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ tuổi và trạng thái khác nhau...
Đề bàiCơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?Lời giải chi tiếtKhi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng. Vì khi cơ thể nghỉ ngơi vẫn cần năng...
Đề bàiHãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Lời giải chi tiếtChuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình...
Đề bàiVì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống? Lời giải chi tiếtBởi vì:Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ...
Đề bàiHãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.Lời giải chi tiếtSự khác biệt giữa đồng hoá và tiêu hoá Đồng hoáTiêu hoá - Tổng hợp từ các chất đơn giản...
Đề bàiGiải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóaLời giải chi tiếtSự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa...