Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng


Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống:a. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây.b. Khi số đường sức từ qua tiết diện S...
Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.B. Số đường sức từ qua tiết diện S của...
Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình 32.1 thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng?Trả lời:Dòng điện cảm ứng xuất hiện vì nam châm quay thì...
Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ cho ta một dòng điện cảm ứng liên tục.Trả lời:Vẽ một thiết bị gồm một ống dây dẫn kín, một nam châm...
32.5 Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn...
Trên hình 32.3, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng hay không? Vì sao?Trả lời:Khi khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây không có xuất...
Một HS nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu này đúng hay sai? Tại sao?Trả lời:Lời phát...