Bài 32. Hiện tượng quang – phát quang


32.1. Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang?A. Bóng đèn xe máy.                          B. Hòn than hồng,C. Đèn LED.          ...
32.7. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.C. Sự phát quang...
32.11. Trong Hình 32.1:- H biểu diễn một hồ quang.- 7 là kính lọc sắc tím, cho các ánh sáng có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng lục đi qua.- V là kính lọc sắc vàng, cho các...
32.12. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 \(\mu\)m vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,50 \(\mu\)m. Cho rằng công suất của chùraị sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công...
32.12. Huy và Hà đều quan sát thấy có ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn, chiếu vào một vật, và có ánh sáng từ vật đó hắt ra. Tuy nhiên, Huy và Hà đã đưa ra những khẳng...
32.14. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 \(\mu\)m thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 \(\mu\)m. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20 % công suất...
32.15. Người ta gọi hiệu suất của quá trình quang - phát quang là tỉ số giữa công suất của dòng ánh sáng phát quang với công suất của dòng ánh sáng kích thích. Thực nghiệm cho thấy hiệu suất phát...