Bài 32 : Hợp chất có oxi của clo


Bài 5.28 trang 42 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐọc tên các hợp chất dưới đây và cho biết số oxi hóa của clo trong mỗi hợp chất: Cl2O; HClO2; Cl2O7; HClO; Cl2O3; HClO4; HClO3; KCl; NaClO; Ca(ClO)2; KClO3; CaOCl2.Giải \(\mathop...
Bài 5.29 trang 42 SBT Hóa học 10 Nâng caoDẫn khí clo vào:a) Dung dịch KOH ở nhiệt độ thường;b) Dung dịch KOH đun nóng đến gần 1000C.Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong mỗi...
Bài 5.30 trang 42 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết sự biến đổi trong dãy \(HClO\,\, \to \,\,HCl{O_2}\,\, \to \,\,HCl{O_3}\,\, \) \(\to \,\,HCl{O_4}\) về tính axit, tính oxi hóa.GiảiTính axit tăng dần\(\eqalign{ & \buildrel {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,} \over \longrightarrow \cr...
Bài 5.31 trang 42 SBT Hóa học 10 Nâng caoViết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện dãy biến hóa:\(NaCl\,\, \to \,\,HCl\,\, \to \,\,C{l_2}\,\, \to \,\,KCl{O_3}\) \( \to \,\,KCl\,\, \to \,\,C{l_2}\,\, \to \,\,CaOC{l_2}\)Giải\(\eqalign{ & 2NaCl\left( r \right) +...
Bài 5.32 trang 42 SBT Hóa học 10 Nâng caoNhiên liệu rắn dùng cho tên lửa tăng tốc của tàu vũ trụ con thoi là một hỗn hợp amoni peclorat (NH4ClO4) và bột nhôm. Khi được đốt đến trên 2000C,...
Bài 5.33 trang 42 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 17,4 g MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl lấy dư. Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 g dung dịch NaOH 20% (ở...