Bài 32. HỢP CHẤT CỦA SẮT


7.22. Nhận định nào sau đây sai?A. Sắt tác dụng được với dung dịch CuSO4B. Sắt tác dụng được với dung dịch FeCl3.C. Sắt tác dụng được với dung dịch FeCl2.D. Đồng tác dụng được với dung dịch FeCl3.7.23. Hợp...
 Cho các chất: Fe, FeCl2, FeCl3, HCl, NaCl, Cl2, Na. Mỗi hoá chất trên chi được sử dụng một lần và điền vào chỗ có dấu chấm (...) để hoàn thành các PTHH sau:(a)    ... + Cl2 → FeCl3(b)    ... + Cl2→...(c)    ...
Hãy thay A1, A2... A8 bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau:(1) A1 + A2  → A3(2) A3 + A4 → FeCl3(3) A5 + FeCl3 → A3...
Cho biết các phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào:a)  Dung dịch H2SO4 loãng.b) Dung dịch HNO3loãng.Hướng dẫn trả lời:Hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào:a)  Dung dịch H2SO4 loãng.2Fe + 3H2SO4(l)...
Cho A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Hãy viết PTHH của các phản ứng sau:a) A + HCl → 2 muối + H2Ob) B + NaOH → 2 muối + H2Oc) C + muối → 1 muốid) D + muối →...
Phân biệt 3 hỗn hợp sau bằng phương pháp hoá học:a) Fe và FeO ;            b) Fe và Fe2O3 ;          c) FeO và Fe2O3.Hướng dẫn trả lời:Lấy một ít các hỗn hợp cho vào dung dịch CuSO4 dư, hỗn hợp...
Khi cho 1 g sắt clorua nguyên chất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 tạo ra 2,6492 g bạc clorua. Hỏi đó là sắt(II) clorua hay sắt(III) clorua Hướng dẫn trả lời:Phương trình hoá học:FeCln + nAgNO3 → Fe(NO3)n...
Hỗn hợp A chứa Fe, Ag và Cu ở dạng bột, cho hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ chứa một chất tan, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thì thấy Fe và Cu tác dụng...
Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch...
Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam...
Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn...
Hỗn hợp X gồm FeCl2 và FeCl3 đem hoà tan trong nước. Lấy một nửa dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư) ngoài không khí thấy tạo ra 0,5 mol Fe(OH)3. Nửa còn lại cho...