Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong


Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.Trả lời:Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn động lực cơ khí để sử dụng ở tất cảc các ngành...
Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.Trả lời:Động cơ đốt trong làm nguồn độne lực cho máy công tác cần tuân thủ các nguyên tắc sau:- Về tốc độ quay:Trong trường hợp...