Bài 32: Kính lúp


Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp:(1) Tiêu cự của kính lúp.(2) Khoảng cực cận OCc của mắt.(3) Độ lớn của vật.(4) Khoảng cách từ mắt đến kính.Hãy chọn đáp án đúng ở các...
Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.1. Các dụng cụ quang đều có tác dụng tạo ảnh của vật với góc...
Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính).a)...
Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ (khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn) là 35 cm.Người này quan sát một vật nhỏ qúa kính lúp có tiêu cự 5...
32.4. Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự?A. Ở vô cực.                                         B. Ở điểm cực viễn nói chung,C. Ở điểm cực cận.                               D. Ở vị trí bất kì.Trả...
Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật ở xa vô cùng không điều tiết.b) Khi đeo kính,...