Bài 32. Lực Lo-ren-xơ


Chọn câu đúng.Phương của lực Lo-ren-xơA.  trùng với phương của vectơ cảm ứng từ.B. trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt.C.vuông góc với đường sức từ nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt.D. vuông góc với...
Chọn câu đúng.Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trườngA. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q > 0.B. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo...
Một êlectron bay vào trong từ trường đều \(\overrightarrow B \) với vận tốc ban đầu \({\overrightarrow v _o}\) vuông góc với \(\overrightarrow B \)  a) Coi \({\overrightarrow v _o}\)  nằm trong mặt phẳng hình vẽ,  \(\overrightarrow B \) vuông góc với mặt phẳng...
Một prôtôn bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc  30°. Vận tốc ban đầu của prôtôn bằng v = 3.107 m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5T. Tính độ...