Bài 32. Luyện tập chương 3 : Phi kim – sơ lược về bảng t…


Đề bàiNguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 19, chu kì 4, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:a. Cấu tạo nguyên tử của A.b. Tính chất hoá học đặc trưng...
Đề bàia. Hãy xác định công thức hoá học của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam chất rắn. Biết khối...
Đề bàiTính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc) khi cho 1,74 gam  tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc và đun nóng nhẹ. Lượng clo thu được phản ứng vừa đủ với 0,5 lít dung...