Bài 32. Luyện tập


1. Số2. Tính:2kg + 3kg – 4kg = ……………15kg – 10kg + 5kg = ……………6kg – 3kg + 5kg = ……………16kg  + 4kg – 10 kg = ……………3. Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có...