Bài 32: Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


Cho các chất chất có công thức cấu tạo sau đây:Những chất nào là đồng đẳng của nhau? Những chất nào là đồng phân của nhau?Giải:Những chất là đồng đẳng của nhau: A, B;A,C;D và E. Những chất là đồng...
Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi làA. các chất đồng phân của nhau.B. các chất đồng đẳng của nhau.C. các dạng thù hình của nhau.D. các chất thuộc cùng dãy đồng đẳng.Giải:Chọn đáp án...
Oxi hóa hoàn toàn 0,157 g chất hữu cơ A chứa brom thu được hỗn hợp sản lượng trong đó có 0,045 g \({H_2}O\). Nếu cho toàn bộ sản phẩm này hấp thụ vào nước vôi trong dư thì có...
Cho các công thức cấu tạo sau:Những công thức nào biểu thị cùng một chất?Giải:Các công thức A,D,B và M biểu thị cùng một chất.Các công thức E và G biểu thị cùng một chất.
Đặc điểm chung của cacbocation và cacbanion làA. chúng đều rất bền vững và có khả năng phản ứng cao.B. kém bền và có khả năng phản ứng cao.C. kém bền và có khả năng phản ứng rất kém.D. có...