Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


Hãy nêu nguyên tắc và cách thức tiến hành của từng phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ đã học. hãy đưa ra những thí dụ mà em biết về việc áp dụng các phương pháp...
Hãy thiết lập công thức phân tử của hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O)a) C: 58,58%, H:4,06%, N:11,38%, \({d_{A/C{O_2}}} = 2,79\)b)C: 39,81%, H:6,68%, \({d_{B/C{O_2}}} = 1.04\)  Giải a) \(\% O...
Parametađion (thuốc chống co giật) chứa 53,45%, 7,01% ,8,92% còn lại là cho biết phân tử khối của nó laf153.Xác định công thức của phân tử hợp chất.Vì sao phân tử khối của các hợp chất chứa là số chẵn của phân tử khối...
Với công thức phân tử \(C{H_2}{O_2}\) một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kiết cộng hóa trị bằng các công thức sau: a) Tính tổng electron hóa trị của các nguyên tử trong phân tử đã cho và viết...
Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất sau: a) hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúngb) hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c)Giải     b)BaitapSachgiaokhoa.com     ...
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:a) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử. [  ]b) Cấu tạo hóa học cho...