Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoà…


Đề bàiCăn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.Lời giải chi tiết
Đề bàiHãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.Lời giải chi tiết\(\begin{gathered} (1)\,C{l_2} + {H_2}\xrightarrow{{a/s}}2HCl \hfill \\ (2)\,C{l_2} + 2Na\xrightarrow{{{t^o}}}2NaCl \hfill \\ (3)\,C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO...
Đề bàiHãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong các phản ứng đó.Lời giải chi...
Đề bàiNguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:- Cấu tạo nguyên tử của A.- Tính chất hoá học đặc trưng...
Đề bàia) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam chất rắn. Biết khối lượng mol...
Đề bàiCho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dần khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong...