Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng


C2. Đối với máy tăng áp, nên dùng dây của cuộn thứ cấp là loại có đường kính to hơn hay nhỏ hơn của cuộn sơ cấp? Vì sao?GiảiSử dụng công thức \({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{U_2}} \over {{U_1}}}\) ta...
Bài 1. Một máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với một điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Điện trở của các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng...
Bài 2. Tìm phát biểu sai.Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phíA. Tỉ lệ với thời gian truyền điện.B. Tỉ lệ với chiều dài đường dây điện.C. Tỉ lệ nghịch với bình phương điện...
C1. Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể  đạt tới \(98 - 99\%\). Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị...
Bài 3. Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp \(380\) V. Cuộn thứ cấp có dòng  điện cường độ \(1,5\) A chạy qua và có điện áp giữa hai...
Bài 4. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp \(2\;kV\) và công suất truyền đi \(200\; kW\). Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi...