Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử


1. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Chất oxi hóa là khí oxi hoặc chất nhường oxi cho các chất khác.2. Sự khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất. Sự oxi hóa là...
Đề bàiHãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;b. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;c. Chất khử là chất chiếm oxi...
Đề bàiHãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?a. Đốt than trong lò: C...
Đề bàiHãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:Fe2O3 + CO \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CO2 + FeFe3O4 + H2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) H2O + FeCO2 + Mg \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) MgO + CCác phản ứng hóa học này có phải ứng oxi hóa – khử không? Vì sao? Nếu là phản...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đioxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe2O3 ở nhiệt độ cao.a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra;b. Tính...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi và thu được 11,2 g sắt.a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra;b. Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản...