Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


Đề bàiDựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:- Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó- Giải thích vì sao khu...
Đề bàiEm hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.Lời giải chi tiết- Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.- Các cây ăn quả...