Bài 33. Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp


Cho các chất có công thức cấu tạo sau:\(\eqalign{  & a)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_3}\cr& b)\,C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}C{H_3}  \cr  & c)\,C{H_3}CH(C{H_3})CH(C{H_3})C{H_3}\cr& d)\,{(C{H_3}\,)_3}CCH(C{H_3})C{H_2}C{H_3}. \cr} \)Hãy gọi tên các chất và cho biết những chất nào là đồng phân của nhau.Giải:a) hexan;        b) 2-metybutan(isopentan);c) 2,3-đimetylbutan;   d) 2,2,3-trimetylpetan(tên thương mại là...
Viết CTCT và gọi tên những chất nào là đồng phân của nhau.Giải:- Propan tạo được 2 gốc ankyl:\( C{H_3}C{H_2}C{H_2} - propyl\) \(\eqalign{  & C{H_3}\mathop {CH}\limits_|  - isopropyl  \cr  & \;\;\;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \)- Butan tạo được 2 gốc ankyl: \(\eqalign{  &...
2,5-đimetylhêxxan có công thức cấu tạo\(\eqalign{  & A.\,C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}C{H_2}\mathop {CH}\limits_| C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}\mathop {CH}\limits_| C{H_3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,  \cr  & C.\,\,\,\,\mathop {C{H_2}}\limits_| C{H_2}C{H_2}\mathop {CH}\limits_| C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,\mathop {C{H_2}}\limits_| C{H_2}C{H_2}\mathop {C{H_2}}\limits_|   \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\, \cr} \)Giải:Chọn đáp án A.
Hợp chất \(\eqalign{  & C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}C{H_2}C{H_3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\, \cr} \) tạo được bao nhiêu gốc ankyl?A. Năm gốc.     B.  Hai gốc.        C. Ba gốc         D. Bốn gốc.Giải:Chọn đáp án A
Kết luận nào sau đây là không đúng?A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn.B. Ankan là hiđrocacbon no mạch cacbon không vòng.C. Những hợp chất trong phân tử chỉ có hai nguyên tố cacbon...