Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam


Hãy giải thích sự khác nhau về thời gian lũ trên các lưu vực sông ở ba miền trên theo gợi ý sau:Các tháng mùa lũ trên các lưu vực sông ở Bắc Bộ là tháng        ...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thuận lợi, khó khàn của sông ngòi nước ta đối với sản xuất và đời sống, đồng thời nêu rõ các biện pháp khắc phục khó khãn để phát huy giá...
Ghi chữ Đ vào n trước ý trả lời đúng, chữ s vào trước ý trả lời sai. Nước ta có nhiều sông suối, nhưng phần lớn là các sông nhỏ, ngắn và dốc vìa) nước ta có khí hậu...
Hoàn thành sơ đồ sauTrả lời:BaitapSachgiaokhoa.com