Bài 33: Điều chế hidro- Phản ứng thế


Cho các phản ứng hoá học sau:Cu + 2AgNO3 \( \to \) Cu(NO3)2 + 2Ag \( \downarrow \)Na2O + H2O \( \to \) 2NaOHFe + 2HCl \( \to \) FeCl2 + H2 \( \uparrow \)CuO + 2HCl \( \to \)CuCI2 + H2O2Al...
Một học sinh làm các thí nghiệm sau:(1) Cho dung dịch axit HCl tác dụng với đinh Fe sạch.(2) Đun sôi nước.(3) Đốt một mẩu cacbon.Hỏi:a) Trong những thí nghiệm nào có sản phẩm mới xuất hiện, chất đó là...
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm.b) Nguyên liệu nào được dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp?Trả lời       a) Phương trình hoá học...
Một em học sinh tự làm thí nghiệm ở nhà, cho đinh sắt sạch vào giấm ăn (dung dịch axit axetic CH3COOH).Thí nghiệm trên và thí nghiệm điều chế hiđro trong sách giáo khoa (bài 33) có những hiện tượng...
Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4  và axit clohiđric HCl.a)  Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng để điều chế khí H2.b) Muốn điều chế...
Trong giờ thực hành hoá học, học sinh A cho 32,5 g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, học sinh B cho 32,5 g sắt cũng vào dung dịch H2SO4 loãng ở trên. Hãy cho biết học sinh nào thu được...
Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối đồng sunfat CuSO4. Sau một thời gian, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch muối. Thanh sắt bị phủ một lớp màu đỏ...
Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric.a) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.b) Sau phản ứng còn dư chất nào? Khối lượng là bao nhiêu gam?Trả lời        \({n_{Zn}}...
Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian, bột sắt tan hoàn toàn và,người ta thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc).a) Viết phương trình hoá học.b) Tính khối lượng mạt sắt...
Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí hiđro. Nếu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro (đktc) thì phải dùng số gam kẽm hoặc sắt lần lượt làA. 6,5...
Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt làA. 1244,4 lít và...
So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau:a) 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.1 mol AI tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.b) 0,2 mol Zn tác dụng...