Bài 33. HỢP KIM CỦA SẮT


7.40. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?A. Gang là hợp chất của Fe - C.B. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn trong thép.C. Gang là hợp kim Fe - C và một số nguyên tố...
7.48.   Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phảiA. chứa nhiều photpho.                   B. chứa nhiều lưu huỳnh,C. chứa nhiều SiO2.                         D. chứa rất ít phot pho, lưu huỳnh7.49.   Trường hợp nào dưới...
Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.Hướng dẫn trả lời:Khối lượng Si trong 0,0825 g SiO2là:  \(\eqalign{ & {{0.0825.28} \over...
Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải sắt? Biết trong quá trình luyện gang, lượng sắt bị hao hụt là 4%.Hướng dẫn trả...
Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84 g Fe và 0,88 g CO2.a)   Viết phương trình hoá học của phản ứng ở dạng tổng quát.b)  Xác định công thức hoá học của...