Bài 33: Kính hiển vi


Khi điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện cách nào sau đây?A. Dời vật trước vật kính.B. Dời ống kính (trong đó vật kính và thị kính được gắn chặt) trước vật. C. Dời thị kính so với vật...
Trong trường nào thì góc trông ảnh của vật qua kính hiển vi có trị số không phụ thuộc vị trí mắt sau thị kính?A. Ngắm chừng ở điểm cực cận.B. Ngắm chừng ở điểm cực viễn nói chung. C....
Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.1. Kính hiển vi là quang cụ hỗ trợ cho mắt có2. Vật kính của...
Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là f1 = l cm; f2  = 4 cm. Độ dài quang học của kính là d= 15 cm.Người quan sát có điểm Cc cách...
33.4. Số bội giác của kính hiển vi ngắm chừng ở vô cực có (các) tính chất nào sau đây?A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính.B. Tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính.C. Tỉ lệ thuận với...
Kính hiển vi có vật kính L1 tiêu cự f1 = 0,8 cm và thị kính L2 tiêu cự f2 = 2 cm. Khoảng cách giữa hai kính là l = 16 cm.a) Kính được ngắm chừng ở vô cực....