Bài 33: Luyện tập: Ankin


6.32.1. Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten?A. C5H8                     B. C5H10                     C. C5H12                    D. C3H62. Hợp chất nào dưới...
6.34. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC xuất phát từ các chất vô cơ: CaO, HCl H20, C.Hướng dẫn trả lời:\(CaO + 3C\)  \(Ca{C_2} + CO\)\(Ca{C_2} + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {C_2}{H_2}...
6.35. Hỗn hợp khí A chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11 g hỗn hợp A, thu được 12,6 g H20. Mặt khác, nếu dẫn 11,2 lít A (đktc) qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng...
6.36*. Một bình kín dung tích 8,4 lít có chứa 4,96 g 02 và 1,3 gam hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon. Nhiệt độ trong bình \({t_1}\) = 0°c và áp suất trong bình \({p_1}\) = 0,5 atm.Bật tia lửa điện...
6.37. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các hiđrocacbon sau:1. axetilen và metan ;   2. axetilen và etilen ;3. axetilen, etilen và metan ;               4. but-1-in và but-2-in.Hướng dẫn trả lời:1. Dùng phản ứng với nước brom.2. Dùng phản ứng với...
6.38. Cho biết phương pháp làm sạch chất khí:1. metan lẫn tạp chất là axetilen và etilen ;2. etilen lẫn tạp chất là axetilen.Hướng dẫn trả lời:1. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước brom (lấy dư). Sau đó dẫn metan đi...