Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo


33.1. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điếm nào?A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectron.C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectron.D. Trạng thái có năng...
33.4. Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên được phản ánh trong câu nào dưới đây?A. Nguyên tử phát ra một phôtôn mỗi lần bức xạ ánh sáng.B. Nguyên tử thu...
33.8.Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:Trường hợp I: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng \({\varepsilon _1}\)= EM -...
33.13. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = \(-13,6\over n^2\) (eV) (với n = 1,2, 3,...). Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo dừng n...
33.15. Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ của hiđrô.Hướng dẫn giải chi tiếtNăng lượng ion...
33.16. Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của êlectron trong nguyên tử hiđró thì tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Năng lượng toàn phần của êlectron gồm động năng của êlectron và thế...
33.17. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 \(\mu\)m. Tính năng lượng của phôtôn này theo eV.Lấy h = 6,625.10-34 J.s...
33.18. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức \({E_n} = {{ - 13,6} \over {{n^2}}}\) (eV) (với n = 1, 2, 3,). n = 1 ứng với...
33.19. Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức \({E_n} = {{ - 13,6} \over {{n^2}}}\) (eV) (với n= 1,2, 3,...). n = 1 ứng với trạng thái cơ bản (trạng thái...
33.20. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êỉectron phát ra từ catôt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 ; điện tích...