Bài 33. Nhôm


Có 4 kim loại là: \(Na, Ca, Fe\), và \(Al\). Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.Giải:- Dùng nước thu được hai nhóm:+ Nhóm tan và...
Khử hoàn toàn \(16\) gam bột \(F{e_2}{O_3}\) bằng bột nhôm. Hãy cho biết:a) Khối lượng bột nhôm cần dùngb) Khối lượng của những chất sau phản ứng.Giải:a)      Ta có:\(\eqalign{ & {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{16} \over {160}} = 0,1(mol). \cr & F{e_2}{O_3} +...
Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. Hãy tính khối lượng \(A{l_2}{O_3}\) và than chì \((C)\) cần dùng để sản xuất được \(5,4\) tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ lượng khí oxi tạo ra ở cực...
Cho \(Al + HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + NO + {H_2}O.\) Số phân tử  \(HN{O_3}\) bị \(Al\) khử và số phân tử \(HN{O_3}\) tạo muối nitrat trong phản ứng là:A. 1 và 3B. 3 và 2C. 4 và 3D. 3 và 4Giải:Chọn A. \(Al...
Một pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa-khử \(A{l^{3 + }}/Al\) và \(C{u^{2 + }}/Cu\). Phản ứng hóa học xảy ra khi pin hoạt động là:\(\eqalign{ & A.2Al + 3Cu \to 2A{l^{3 + }} + 3C{u^{2 +...
Tùy thuộc nồng độ của dung dịch \(HN{O_3}\), kim loại nhôm có thể khử \(HN{O_3}\) thành \(N{O_2},{\rm{ }}NO,{\rm{ }}{N_2}\), hoặc \(N{H_4}N{O_3}\). Hãy viết các phương trình hóa học của những phản ứng trên.Giải:\(\eqalign{ &  Al + 6HN{O_3} \to Al{\left( {N{O_3}} \right)_3}...