Bài 33. Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội (từ năm 1986 đến năm 2000)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Nội dung đường lối đổi mới của Đảng đề ra từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1968) là A. đổi mới toàn diện...
Đường lối của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?Hướng dẫn làm bài:Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI diễn ra trong bối cảnh sai lầm của đợt tổng cải cách giá - lương - tiền cuối năm 1985 làm...
Hoàn thành tóm tắt những nhiệm vụ và mục tiêu trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm ; 1986-1990, 1991-1995 và 1996-2000:Kế hoạch Nhà NướcNhiệm Vụ- Mục tiêu1986-1990 1991-1995 1996-2000  Hướng dẫn làm bài: Kế hoạch Nhà NướcNhiệm Vụ- Mục tiêu1986-1990Đại hội khẳng...
Nêu một số thành tựu nước ta đạt được qua kế hoạch 5 năm?Hướng dẫn làm bài:Công nghiệp:Công nghiệp được nhà nước ưu tiên đầu tư vốn để phát triển. Trong công nghiệp nặng, có khu gang thép Thái Nguyên,...
Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu những khó khăn, tồn tại trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới ( 1986-2000)Hướng dẫn làm bài:Ý nghĩa:- Những thành tựu của 15 năm đổi mới (1986 –...