Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (t…


Trong hơn một thập niên thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985), cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu và tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,...
Đường lối đổi mới của Đảng được sự hưởng ứng rộng rãi của dư luận xã hội, đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.-...
Đề bàiCách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9...
Đề bàiTheo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 175 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Đổi...
Đề bàiNhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiTrình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 178...
Đề bàiNêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 178 để trả...