Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


Ghi dấu ( + ) vào □ ý trả lời đúng.Các hoạt động của khu vực dịch vụ là□ 1. thương mại.                              □ 4. bưu chính, viễn thông.□...
a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:-  Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23 550 km, chiếm.............. % so vói cả nước.-  Dân số của vùng là 10...
Dựa vào vốn kiến thức của bản thân và hình 33.1. Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 (cả nước = 100%) tr 122 SGK, em hãy...